geri

 

Bay Abdurrahman Melek

Hatay Başvekili

Antakya

 

Başkanlığınızda Hatay Kabinesi'nin teşekkülü münasebetiyle Ulu önderimiz ve Türk Milleti hakkındaki duygularını ifade eden telgrafnamenizi büyük Şefimize arz ettim. Kabinenizin Hatay halkını saadet ve refaha eriştirmeye matuf mesaisinden tam başarıya nail olması temennilerini tekrar buyurduklarını arz eder ve kendi samimi tebriklerimin kabulünü dilerim.

(8.9.1938)

Başvekil

C. Bayar

devam