geri

Fransızlarla Bir İhtilaf

 

   İskenderun limanında tetkikat yapmak üzere Ankara'dan gönderilen ve aralarında bir İngiliz mütehassısı bulunan heyet, İskenderun liman sahasında araziyi Sınırlandırmak suretiyle çalışmaya başlamıştı. Collet, Başvekalete gelerek bu heyetin İskenderun'da çalışmasından kendisine malumat verilmemiş olduğunu bir İngiliz mütehassısıyla beraber arazi üzerinde çalışarak bir mıntıka ayırmak için işaretler koymuş olmalarının nazarı dikkati çektiğini, vaktiyle Ankara İtilafnamesi'nde derpiş edilmiş olan Türk mıntıkasının tesisi düşünülüyorsa bundan Fransız otoritesinin de haberdar edilmesi gerektiğini, şikayet eder bir lisanla anlattı. "Türkiye'ye taalluk eden meselelerde doğrudan doğruya Fevkalade Murahhas Açıkalın'la görüşmesini" tavsiye ettim. "Ya! demek bundan sonra sizinle bir işimiz kalmadı" diye gülerek ayrıldı.

devam