geri

Hatay Millet Meclisi'nde Okunulan

Hükümet Programı

 

   Sayın Mebuslar,

   Bugün Hatay'ın ilk ve tarihi milli meclisinde huzurlarınıza Hatay'ın ilk Hükümet Reisi sıfatıyla çıkmakla bahtiyarım.

   Uzun süren mücadelemizden sonra kavuştuğumuz istiklal sayesinde huzur ve refaha erişmek mev'ut (zamanı gelmiş) olmakla beraber, memleketimizin her sahada ve kısa zamanda kalkınabilmesini temin için bana verilen vazifenin ne kadar güç ve mesuliyetli olduğunu takdir buyuruyorsunuz.

   Canla, başla bağlı olduğumuz ULU ŞEFİMİZ ATATÜRK'ün nur ve iman saçan ilham ve eserleri, Türk'ün ruhunda mevcut olan azim ve fedakarlık bize bütün bu güçlükleri yenmek kudretini bahşedecektir.

   Ben ve arkadaşlarım bu imanla hareket ettikçe yüksek itimadınıza da güvenebileceğimizi umarım.

   Programımızın ruhu ve esası KEMALİZM REJİMİ ve bütün icabatı olmakla beraber müsaadenizle bazı kısımlarını tekrar edeceğim:

1- Hatay hakkında beynelmilel taahhütlere riayet etmek ve bunların tamamen tahakkukunu temine çalışmak.

2- Dahili emniyetimizin zaruri kıldığı milli inzibat teşkilatını kurmak mesaimizin temel taşıdır.

3- Irk ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün vatandaşların müsavi hukuka malik oldukları ve kanun nazarında aynı muameleye tabi olacakları umdelerimizin başlıcasını teşkil etmektedir.

4- Komşu devletlerle iyi münasebetler tesis ve idame etmek en büyük arzumuzdur.

5- İktisadi vaziyetimizin korunması ve inkişafı için devletlerle ticari anlaşmalar yapmakta, milli sanayi ve mahsulatımızı himaye etmekte ve bunun için muktazi (gerekli) tedbirleri almakta gecikmeyeceğiz.

6- Sıhhi durumun fenni ve medeni vasıtalarla ıslahına çalışarak nüfusumuzu çoğaltmak, şehirleri, köyleri imar etmek yapacağımız işlerin başlıcalarındandır.

7- İçtimai hayatımızın inkılapçılık ruhuna uygun olarak süratle ilerlemesine ve bunun için kültür işlerinde beynelmilel taahhütler dairesinde milli terbiye ve tahsil esasları dahilinde en mütekamil usulleri kabul ve tatbike çalışacağız.

8- Adliye teşkilatını medeni memleketlerin hak ve adalet mefhumlarına tamamen uygun bir hale getireceğiz.

9- Her sahada çalışan işçi ve amelenin hukukunu koruyacak tedbirler ittihaz etmeyi (almayı) vazifelerimiz arasında sayarız.

10- Mütevazin bir bütçe ile meclise gelebilmek, az masraf ve çok iş, müstahsillere (üreticilere) yardım, mükelleflerin gelirlerini çoğaltmak, tekalif (vergiler) hususunda fena usullerden uzaklaşmak mali düşüncelerimize ve alacağımız tedbirlere esas olacaktır.

11- Ziraatın fenni vasıtalarla inkişafina (gelişmesine) gayret ederek en ehemmiyetli servet menbalarımızın toprak ve toprak altındaki madenlerimiz olduğunu daima göz önünde bulunduracağız.

12- Ticaretin muhtelif sahaları himayeye mazhar olacağı gibi, transit işleri de nazarı dikkate alınacaktır.

13- Tabiatın güzelliklerini esirgemediği sevgili yurdumuzu bir seyyah ülkesı haline getirmek, eski eserleri meydana çıkarmak başlıca işlerimizden olacaktır.

14- Mevcut yolların iyi muhafazası, yeni yollar yapmak suretiyle şehirlerle köyler arasında kolay muvasale (ulaşım) temin etmek, İskenderun limanını Akdeniz limanları arasında hakkı olan ehemmiyetine ve derecesine eriştirmeye çalışmak, memlekete zirai bakımdan binlerce hektar arazi ve sıhhi bakımdan yüz binlerce insan kazandıracak olan bataklıkların kurutulması işlerini ön safta tutmak esaslı bir umdemizdir.

15- Bugün yeni şerait (koşullar) içinde istiklaline kavuşmuş olarak refah yoluna ilk adımını atarken hükümetimiz, arkada kalan tozlu, dumanlı, bulutlu devreyi tamamen aklından bile silerek, gaflete kapılıp şaşkınlık içinde Hatay vatanının menafiini (çıkarlarını) unutanların harekatını mazinin gubarı (tozları) altında bırakmıştır.

 

   Sayın Mebuslar,

   İşte bu kısa ifadelerle arzettiğim program, yüksek meclisinizin itimadına mazhar olursa, geniş mikyasta tatbik edilecektir.