geri

Hatay Valisi Olarak Göreve Başlayınca

Yayımlanan Tarihi Beyanname

 

   Cenevre'de Türkiye ve Fransa hükümetiyle Milletler Cemiyeti'nin kabul etmiş olduğu Sancak Statüsü ve Anayasası çevreleri dahilindeki prensiplerimizden hiçbirini feda etmemek, bilakis, bunların tatbikat sahasında da tahakkukuna çalışmak ve müşkül anlarda memlekete hizmet etmek maksadıyla, valiliği kabul ve deruhte ettim (üzerime aldım) ve bugünden itibaren işe başladım.

   Vazifemde bila tefriki cins ve mezhep bütün vatandaşlarımın bana yardımcı olmalarını dilerim. Mandater hükümetin mümessilleri kumandan Collet ve arkadaşlarıyla beraber çalışacağım. Bu mesai birliğinin temin edeceği muvaffakiyetlerle maddi semerelerin gerek memleketimizin hali hazırdaki müessif vaziyeti, gerekse yakın atide gelecek olan saadeti için pek hayırlı olacağı şüphesizdir.

   Ekseriyet unsurlarıyla diğer unsurların yekdiğerlerine karşı müşterek vatan hissiyle meşbu (dolu) olarak kardeşçe yaşamaları bence matlup ve memleketin sükünu refahı ve tekamülü yegane gayem olduğundan her ferdin ve her cemaatin haklarından emin ve müsterih olmaları icap eder. Yeni idaremizde vatandaşların seyyanen hukukunu ve hürriyetlerini siyanet edebilmek (koruyabilmek) için prensibimiz yalnız bitaraflık ve adalet esasları olacaktır.

   Binaenaleyh her kim olursa olsun, takdirsizlik veya herhangi şahsi hırs ve menfaat saikasıyla efkarı teşviş, sükün ve asayişi ihlale tasaddi, başkalarının hukukuna ve serbestisine tecavüz etmek cesaretinde bulunanlar hakkında en ağır cezaları tatbikte tereddüt etmeyeceğiz. Bu gibi cüretkarların birer vatan haini, sulh ve müsalemet (huzur) düşmanı olduklarına şimdiden ehemmiyetle nazarı dikkati celp ederim.

   Hükümetin maksadına vukuf ve icraatına itimat hasıl ederek herkesin işi gücü ile meşgul olmalarını ve icraatımızda elbirliğiyle bize müzaheret (yardım etmelerini) tavsiye ederim.

devam