geri

Parti Beyannamesi

 

   "Hataylılar, Hatay çileli günlerini bitirmiş, mesut ve müreffeh bir istikbal yoluna girmiş bulunmaktadır. Hatay devleti, Hatay hükümeti ve Hataylıların yegane mümessili Hatay Mebusan Meclisi yakın günler içinde tarihi vazifesine başlayacaktır ve memleket hür ve mesut olacaktır. Türkiye hükümetinin, Hatay'ın istiklali için yirmi seneden beri devam eden gayret ve fedakarlıklarına Fransa Cumhuriyeti dostane bir mukabelede (karşılıkta) bulunuyor. Türkiye ve Fransa devletlerinin anlaşması bu anlaşmayı daha ileriye götürerek bu mesut neticeyi daha ziyade inkişaf ettireceğine ümidimiz büyüktür. Bu vesile ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve onun buradaki mümessillerine arz-ı şükran etmeyi vazife biliriz. Hatay ve Hataylılar için bu mesut vazifeyi hazırlayan ve Hatay'ın istiklal ve inkişafının büyük hamisi olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve onun büyük Devlet Reisi Yüce Atatürk'e sonsuz şükranlarımızı her zaman olduğu gibi bu vesile ile de sunar ve ebedi bağlılığımızı bir kere daha cihana ilan ederiz. Hataylı Türkler bu güzel son ile iftihar edebilirler. Ancak şunu da bilmeliyiz ki önümüzde, geçirdiğimizden çok daha çetin imtihanlar bizi bekliyor. Devlet, hükümet kurmak ve onu en medeni bir seviyeye yükseltmek Türk'ün tarihi şiarından olduğu içindir ki, bu imtihanlardan da başarı ile çıkmak her Türk çocuğuna ve dolayısıyla Hatay Türk cemaatine ve bütün Hataylılara düşen şerefli ve o kadar da ağır ve mesuliyetli bir vazifedir. Vatan perver ve fedakar halkımızın bu vazifeyi de büyük Türk milletine layık ve onun tarihine uygun bir şekilde başaracağına hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ve olamaz. Hatay Türk cemaatinin itimat ve muhabbetine (sevgisine) dayanan ve güvenen ve onun yegane mümessili olan Halk Partisi, bu mesuliyetli olduğu kadar şerefli vazifede behemahal muvaffak olacaktır. Bu sebepledir ki, parti Hatay'a yalnız ve ancak saadet ve refah vaat eden bu emin ve güzel istikbale kavuşmak için takip edeceği mesai programının ana hatlarını bütün Hatay evlatlarının tasvibine (onayına) arzetmeyi kendisi için bir vazife addeder.

1- Hatay hakkındaki beynelmilel taahhütlerin tamamen tahakkukunu (gerçekleşmesi) temin etmek, iş programımızın temel taşıdır.

2- Cins ve mezhep gözetmeksizin Hatay halkını tecezzi (tartışma) kabul etmez bir kül telakki ederiz. Bu sebeple kanunlar karşısında fertlere, ailelere ve cemaatlere imtiyaz tanımayız. Ancak beynelmilel taahhütlere riayetkar ve hürmetkar kalacağız. Herhangi din, mezhep ve cemaate mensup olursa olsun bütün Hataylıların şerefi, hakkı, haysiyeti, ırzı, malı, kazancı, akidesi, ibadeti, iş ve ev emniyeti müsavat (eşitlik) dairesinde mahfuzdur.

3- İdarede başlıca prensibimiz, mahalli idarelere kuvvet ve selahiyet vererek devlet idaresine halkı, doğrudan doğruya ve en yakından ve en müessir bir suretle alakadar etmektir.

4- Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, kültürel milliyetçilik, inkılapçılık devlet idaresinde hakim kılacağımız ana prensiplerdir.

5- Hatay'ın dahili emniyet ve asayişini temin etmeyi yapacağımız bütün işler için azimet noktası telakki ederiz. Bu hususta müsamaha asla kabul edilmeyecektir. Komşu milletlerle sükün ve huzur içinde dostluk münasebatımızı (ilişkilerimizi) en yüksek derecelere çıkarmak başlıca işlerimizden biri olacaktır.

6- Mütevazin bir bütçe, az masraf çok iş, mali ve iktisadi siyasetimizin mesnedi (dayanağı) olacaktır. Köylü ve çiftçi ve esnafı kendi iş sahalarında takviye etmek ve kendi ihtiyaçlarını tatmin etmek iktisadi prensiplerimizde mühim yer alacaktır. Hatay'ın tabii servetlerini meydana çıkarmak, işletmek esaslı bir umdemizdir (ilkemizdir).

7- Nafia işlerimizde yolların tanzimi, bataklıkların kurutulması, irva ve ıska (su ve sulama), demiryol ve liman inşası kısa zamanda tahakkukuna çalışacağımız işlerdir.

8- Memleketin sıhhi durumu üzerinde itina ile duracağız. Bilhassa sıtma mücadelesi ile ihtiyacı karşılayacak hastane ve dispanserler küşadı (açılması) ve içtimai yardım müesseselerinin tesisi (kurulması) başlıca mesaimiz olacaktır. Memleketimizin zirai sahadaki inkişafına büyük dikkat sarfedeceğiz. Bu maksatla Ziraat Bankası'nı ilk iş olarak ele alacağız.

9- Kültür proğramımız da beynelmilel taahhütler dairesinde, azlıkların hukuku mahfuz (saklı) kalmak şartıyla, memleketin ihtiyacı olan ilk, orta ve yüksek tahsil müesseselerini süratle vücuda getirmek ve ilk tahsili mecburi kılmak en mühim işlerimiz olacaktır.

10- Vergide mükellefin kabiliyeti esastır. Biz daha ziyade mükellefin iradını arttırmak suretiyle bu kabiliyeti arttırmaya çalışacağız.

11- Hatay'ı cazip bir seyahat ülkesi haline getirmek, mahalli idarelerde dikkat edeceğimiz mühim bir esastır. Eski eserleri meydana çıkarmak, onları korumak ve şehirlerin imarına çalışmak, bu maksatla takip edeceğimiz mühim işlerdir. Şehirlerin su ihtiyacını bir an evvel temin etmek de mühim işlerimizden biri olacaktır.

   Ana hatlarını şu suretle çizdiğimiz faaliyet ve mesai programımızın tatbikinde Hatay'ın Mebusan Meclisi'nde Türk cemaatini temsil edecek arkadaşlarımızın katileşen namzetliklerini aşağıda ilan ediyoruz."

   Seçim nizamnamesinin 51 'inci maddesi hükmüne binaen ve 50'nci maddesi ile komisyonun 19 sayılı kararına müsteniden Ali Komisyon huzurunda tescil edilen mebus namzetleri, sayısı tahsis edilen mebusluk sayısına müsavi (eşit) olduğundan ayrıca oy verme muamelesine lüzum görülmedi, seçilmiş mebuslar olarak kabul edildiler.

devam