geri

Atatürk'ün İlgisi ve Ölümü

 

   Atatürk'ün Hatay hakkında gösterdiği büyük alaka dünyaca dahi malüm olmuştu. Son zamanlardaki hastalığına rağmen Mersin'e kadar gelip Hatay işlerini yakından takip etmekte olduğunu göstermesi, memleket dahilinde ve haricinde ehemmiyetli tesirler yaratmıştı.

   Fani Atatürk'ün ölümü, dava aleyhinde çalışanlara kımıldanma cesaretini vermiş ve Hatay davasının artık eski hızla yürütülemeyeceği propagandasını ortaya çıkarmıştı. Hatay devletinin kurulmasını müteakip Hatay Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanunla umumi af ilan edilmişti. Milli davamıza öteden beri kavlen, fiilen ve amelen muhalefet etmiş kimselerden Hatay hudutları haricine kaçmış olanların bir kısmı aftan istifade ederek memlekete dönmüşler, bir kısmı da Halep'te cemiyetler kurarak aleyhte neşriyat yapmaktan, propagandalarla Hatay dahilindeki eski taraftarlarını aldatmaktan vazgeçmemişlerdi. Bunların ve Suriye matbuatında hoşa gitmeyen yazıların tesiriyle, hudut boyunda ve İskenderun'un bir iki köyünde şapka yerine fes giymek gibi irticai hareketler başgösterdi. Aynı zamanda İskenderun'da İtalyan tebaasından olanlar arasında siyasi propaganda faaliyetleri arttı. Gafil insanlar! Ebedi Atatürk'ün Hatay Türkleriyle birlikte bütün Türk milleti için daima bir meşale ve ilham kaynağı olarak yaşayacağını takdir edememişlerdi. Davamız Atatürk tarafından şahsen benimsenmiş olmakla kalmamış, Türk milletinin milli ve siyasi mefküresine mal olmuştu; Misakı Milli hudutları dahilinde idi. Bundan kim ricat edebilirdi (geri dönebilirdi) ?

   Şimdiye kadar en serbest ve en demokratik bir idare tatbik edegelmekte olduğumuz halde son irticai hareketler karşısında sert tedbirlere başvurmakta asla tereddüt göstermedik. Böylece hava derhal değişti ve gafil insanlar hayal sükütuna uğradı.

devam