geri

Para İşi

 

   Hatay'da tedavül eden para Suriye parasıydı. Bunun yerine Türk parasını ikame etmeyi düşündük. Bir gün telefon ve telgraf muhaverelerini kesmek, hudutları kapamak, hiçbir kimseye bir şey sızdırmamak suretiyle sıkı tedbirler aldıktan sonra Hatay Meclisi'ni geç vakit içtimaa davet ettik. Hatay'da, Suriye parası yerine Türk parasının kabul edildiğine dair bir kanun çıkarıldı. Gece yarısı resmi cerideyle intişar eden bu kanun, ertesi sabah herkesi bahusus bu gibi işlerde açıkgöz geçinen insanları hayretler içinde bıraktı. Muayyen bir müddet içinde herkes mevcut parasını maliye dairelerine götürerek Türk parasıyla değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İskenderun'da çabuk bir şube açması kolaylıklar temin etti.

   Para inkılabının, hiçbir şikayete ve hiçbir kimsenin vurgunculuğuna meydan verilmeden yapılmış olması büyük bir muvaffakiyet sayılırdı. Vazifeli olan her şahısta maddi ve manevi mesuliyet duygusu, şuur ve heyecanla işlere sarılmak, içten gelen ve yorulmak bilmeyen gayretlerle hedefe doğru gidiş, bu muvaffakiyette en büyük amil olmuştu.

devam