geri

Türkiye'den Fevkalade Murahhas Geliyor

 

   Birkaç gün sonra Ankara'dan Hariciye Vekaleti'nden ortaelçi Cevat Açıkalın fevkalade murahhas olarak Hatay'a geldi. Başkonsolos Celal Karasapan Hatay'dan başka yere nakledildi.

   Benim vali olarak yapmış olduğum icraat oldukça ilerlemiş bir safhadaydı. Sancak kadrosundaki yabancı memurlarınçoğunu vazifelerinden uzaklaştırmış ve yerlerine Türk memurları getirmiştim. Bütün hükümet muamelatı (işlemleri) benim direktifim dahilinde cereyan ediyordu. Çıkardığım azil ve tayin kararlarını, delege Collet asla itiraz etmeksizin vize ediyordu.

   İşlerime ve tutmuş olduğum yola artık itiraz edilemiyor, resmi memuriyetlere yalnız kendi akraba ve taallukatımı getirmekte olduğuma dair yeni dedikodular çıkarılıyordu. Halbuki memuriyetlere ehliyetli kimseleri ve yüksek tahsilli gençleri seçmekte idim. Elimizdeki parti talimatnamesine göre herhangi bir memuriyete çağırdığım kimseler, bu vazifeleri seve seve ve tereddütsüz kabul ediyorlardı.

   Açıkalın, selahiyetle geldiğinden Parti, Dörtyol ve Ankara ile olan münasebetlerde nazım rolü oynamakta bu suretle her şey Ankara'ya kendi kanalıyla aksettirilmekte, oradan gelen emir ve talimat da gene kendisi vasıtasıyla bizlere tebliğ edilmekteydi. Bu sayede, şimdiye kadar zaman zaman başgösteren ihtilaflar bertaraf olmuştu.

devam