geri

Yabancı Ticaret Gemilerinin Bayrak Çekme Meselesi

 

   Bu sıralarda İskenderun limanına gelen ecnebi vapurlarının Hatay bayrağını çekmeleri meselesi ortaya çıktı. Bir Türk vapuru, limana girer girmez Hatay bayrağı çekmişti. Liman idaremiz vapur acentelerine bu yolda hareket edilmesine dair bir tamim göndermişti. İtalyan vapur acenteleri tamimi nazarı itibare almadıklarından, liman idaresi, buraya gelen İtalyan vapurlarıyla hiçbir muamele yapmamışlar, bu yüzden vapurların limanlara hareket ve muvasalat (varış) tarifeleri bozulmuştu. Meseleyi halletmek üzere İtalyan konsolosu evime geldi. Dost sıfatıyla hususi mahiyette ricada bulunduğunu, kendisinin İtalyan konsolosu olarak mandater hükümet nezdinde agremente olduğunu söyleyince, ben de kendisine "Şu halde müracaatımızı Fransız otoritesine yapmalısınız ve işinizi onlarla görmelisiniz" cevabını verdim. Ricasında ısrarda devam ettiğini gördüğümden Hatay bayrağı çekmek meselesini hükümetine yazıp halletmesini tavsiye ettim. O gün İtalyan vapurları saatlerce limanda bekledikten sonra tahmil, tahliye ve diğer muamelelerden hiçbirini yapmaksızın limandan ayrıldılar. Ertesi gün Halep'teki İtalyan konsolosu İskenderun'da evime beni ziyarete geldi. Roma'dan Hariciye Nezareti'nden aldığı talimat üzerine Hatay hükümetine kolaylık gösterilmesine taraftar olduklarını, bundan sonra İskenderun limanına gelecek vapurlarına Fransız bayrağı ile beraber Hatay bayrağını da çekeceklerini bildirdi. Filvaki görüşmeyi müteakip günlerde gelen İtalyan vapurları Hatay bayrağı da çektiler. Bunun üzerine tahmil, tahliye işleri ve diğer liman formaliteleri süratle ikmal edildiğinden vapurlar da miadlarına (verilen zamana) göre limandan hareket edebildiler. Artık Fransız vapurlarından başka ecnebi vapurlar İskenderun limanında Hatay bayrağı da çekmeyi adet etmişlerdi.

devam