HATAY NASIL KURTULDU

Dr. Abdurrahman Melek

 

İÇİNDEKİLER

Kapak

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

ÖNSÖZ

Kırk Asırlık Türk Yurdu Düşman Elinde Esir Kalamaz

Hatay Devleti Bayrağı

Atatürk'ün Telgrafı

Atatürk'ün Telgrafı

Başvekilin Telgrafı

Cumhurbaşkanı İnönü'nün Telgrafı

GENEL DURUM

HATIRALAR

Anarşi Devri

Kuvayı Milliye ile Temas ve İrtibat Tesisi

Ankara İtilafnamesi'yle Doğan Vaziyet

Anavatanla Temaslar

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da Söyledikleri

Temaslar Devam Ediyor

İskenderun Sancağı

İskenderun Hükümeti

Şam'a Bağlı Müstakil İskenderun Sancağı Devrinde

İskenderun Sancağı Statü Organiği

İskenderun İdare Meclisi

Latin Harfleri

Gaziantep Valisinin Gelişi

Şapka Hadisesi

Antakya'da Halk Partisi

Türk Hakimiyeti Resmen İsteniyor

Ankara ile Geniş Temaslar

Suriye Taraftarlarının Telaşları

Türkiye Hükümeti Davayı Ele Alıyor

İhtilal Hareketleri Başlıyor

Dörtyol'da Toplanma

Hatay'da Kanlı Hadiseler

Cenevre'ye Gidiş

Cemiyet-i Akvam'da

Hatay Erginlik Cemiyetleri

Cemiyet-i Akvam Müşahitleri

Atatürk'ün Cenuba Doğru Seyahatleri

Hatay Statüsü ve Anayasası

Antakya'da Durum

Partide Çalışmalar

Sancakta Fransız Delegesi Garreaux ile Mülakat

Hatay'da İntihap Başlıyor

Delege Garreaux Hatay'da Son Günlerinde

Fransızlar İdareyi Bırakıyorlar

Vali Olarak İşe Başlama

İntihap Vaziyeti

General Asım Gündüz Heyeti

Türk Askerinin Hatay'a Girişi

Türkiye'den Fevkalade Murahhas Geliyor

İntihap Tekrar Başlıyor

İntihap Neticeleri

Mebus Adayları

Parti Beyannamesi

Hatay Devleti

Hükümet ve Kabine

Mevzuat

Kazai Teşkilat

Posta İşleri

Maarif İşleri

Sağlık İşleri ve Diğer İşler

Fransızlarla Temas ve Hariciye İşleri

Yabancı Ticaret Gemilerinin Bayrak Çekme Meselesi

Seyahat İşleri

Gümrük

Telefon İşi

Hatay'da Fransız İşgalinin Son Vaziyeti

Otoriteler Arasında Temaslar

Türk Mevzuatının Kabulü

Maliye

Para İşi

Halkın Memnunluğu ve İsteği

Atatürk'ün İlgisi ve Ölümü

Cenaze Merasimine Katılma

Fransızlarla Bir İhtilaf

İlhak Başlangıcı

Cumhurreisi'nin Huzurunda

Transit Derdi

Fransız İdarecilerinin Çekilmesi

Ermenilerin Hicreti

Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi Kurulması

Fransızlarla Son Temaslar ve Müzakereler

Hudut İşleri

Anavatana İltihak Kararı

Hatay Valisi Olarak Göreve Başlayınca Yayımlanan Tarihi Beyanname

Hatay Millet Meclisi'nde Okunulan Hükümet Programı